وقتی ازش دور می شم گریه می کنم

 

سلام

ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭﻡ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺸﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ-ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﯿ‌‌ﺘﻮﻧﻪ ﺩﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺸﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻨﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻟﺶ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﻡ ﺻﺮﻑ ﻣﯿ‌‌ﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻭﺭﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺸﻪ

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﮑﺮﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺩﻭﻣﻪ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺸﻪ

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ، ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻟﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﻡ ﺍﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿ‌‌ﮑﻨﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﺎﻧﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺭﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯽ '

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﻥ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺵ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺯﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ. ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭﻡ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯼ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺍﻭﻝ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽﺑﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺖ . ﺭﺍﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ. ﺷﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿ‌‌ﺸﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺘﯽ ﻭ ﺗﺪﺭﯾﺠﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﯽ.

/ 47 نظر / 335 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مینا

پیامبر و حضرت علی علیهماالسلام تا وقتی همسر اول داشتند ازدواج مجددنکردند. انوقت شما توصیه به مخفی ازدواج کردن و دروغگویی می کنید!!!

به نظره من شمااینکارونکنید'منم درست مثل همسرشماهستم اخلاق ورفتارم باشوهرم خیلی بدهست ولی عاشقانه دوسش دارم اگه یه روزنبینمش دیوونه میشم من میدونم که همسرتون شماروعاشقانه دوس داره

عجيب است كه زنان اينقدر مخالف چند همسري مردان اند و باز وقتي دستشان مي رسد و تيغشان مي برد . به ازدواج مجدد مرداني در مي آيند كه خود مخالف ازدواج دوباره شان اند ؟!!! [قهقهه] به عبارتي . اگر اين مرد شوهر خودشان باشد مخالف ازدواج مجدد اويند ولي اگر اين مرد . شوهر زن ديگري باشد به آشكار و يا پنهان و با موافقت صد در صد خود . زن او مي شوند !!! [نیشخند] و البته شايد به همين دليل هم هست كه چون اين جماعت واعظ غير متعظ اند و خود به توصيه هايشان عمل نمي كنند است كه خداوند بدون توجه به اين قوم دوچهره . خود به وضع قوانين شرعي اقدام نموده و اصلا" و ابدا" به سخنان از نوع حقوق بشر غربي اين جنس . توجهي ندارد !!! [خنده]

بوالفضول

مينا خانم طبع مردانه واجد انجام ازدواج دوباره است اگر هم به دليلي مانع انجام اين كار به وسيله قوانين من درآوردي بشري بشوند يا به سبك غربي با زنان ديگر اجتماع . ارتباطي از نوع فاسد پيدا مي كنند كه در نهايت به چندزني از نوغ آزاد مرتبط مي شود و يا اگر در جامعه اي مانند ايران بود و نتوانست ازدواجي مجدد كند به طرق زيرميزي و مخفيانه . ارتباطاتي فاسد با همنوعانتان جور مي كنند و البته زنان ساده فكر مي كنند كه توانسته اند شوهر خود را مهار كنند [چشمک]

خاک توسرت با این مشاوره دادنت گل بگیر در سایتتو آخه بیشعور ی زندگی رو داری می پاشونی با روح و روان ی زن داری بازی میکنی که ی مرد عنتر دوتازن داشته باشه از کجا معلوم که مرده داره راست میگه

یاسمن

سلام. فقط با یه سوال و علامت تعجب بزرگ، مخالفت خودمو اعلام میکنم: فرق اونایی که زنا میکنند با اونایی که صیغه محرمیت میخونن و رو هم میفتند چیه؟ فقط 4 تا کلمه که از زبونشون درمیاد؟ نه عزیزم. مشاوره رو خوب یاد نگرفتی. ما داریم سر خودمونو کلاه میذاریم وگرنه هیچ جای قرآن ازدواج موقتو جایز ندونسته و حتی ازدواج دایم رو هم با شرط و شروطی که تازه آخرش به مردا گفته: هرگز نخواهید توانست همه این شروط رو رعایت کنید. پس یعنی حق ندارید زن دوم بگیرید. والسلام

mahtab

سلام .یه دوستی واقعا راست گفت تو نظرات که مرد اگه یه زن دوم بگیره بهتر از اینه با چندین و چند نفر خوش و بش کنه و با حرف زدن باهاشون حال کنه اما علنا یک زن داشته باشه .

رضا

با سلام خدمت همه دوستان. متاسفانه در جامعه ما تصمیم ها و نظرات بیشتر بر پایه احساسات است و بدون این که توجه کنیم که چه چیزی برای جامعه بهتر است، بلافاصله اولین چیزی که به ذهنمان می رسد بیان می کنیم. با عرض معذرت از خانم ها، اظهار نظرهای عجولانه و احساسی در زنان بیشتر است. همان طوری که قبل از ازدواج یک شوهر می خواهند و با تمام داشته و نداشتش می سازند و البته بعد از ازدواج همه چیز ازش می خوان و حتی حاضر نیستند تنهایی با دوستاشون برن مسافرت. این یعنی خودخواهی. حالا اگر مردی قصد ازدواج دوم داشته باشد دو دلیل دارد: یا آدم هوسرانیه و یا واقعا نیازمند. به نظر من درصد بسیار بسیار کمی از مردان هوسران حاضرند تن به ازدواج دوم بدن در حالی که بازار آزاد وجود داره، بدون هیچ دردسری و هزینه ای (البته در مقایسه با زحمات و هزینه ازدواج دوم) تازه ازدواج دوم فقط یک گزینه جدید روبروی مرد قرار می دهد در صورتی که مردان هوسران می تونند گزینه های متعددی داشته باشند. پس هوسران بودن مردانی که قصد ازدواج دوم دارند تا حد زیادی رد است. بنابراین نیاز عاطفی و جنسی منجر به ازدواج مجدد مردان می شود. اگر این نیاز مهار نشود تبعات زیادی در خانوا

......

قابل توجه خانمايي كه مهر كم مي زارن تو ايران كل حقوق با مرد همين يه مهر دارين اونم از خودتون بگيرن هيچي ديگه اصلا به حرف اقايون گوش نديد مهر بايد بالا باش كه مرد هايي مثل ايشون هر ....خواستن نكن

فهیمه

خاک برسرت که مردم رو توصیه به دروغگویی می کنی