رابطه پنهانی پدرم

سلام

ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﭼﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭ ﺣﻞ ﮐﻨﻪ ﻳﺎ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻠﺶ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﺵ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺭﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺶ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮﻥ ﺳﺮﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻩ

ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﭼﺴﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺑﺸﻪ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻦ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭﺗﻮﻥﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩﮐﻪ ﭘﺪﺭﺗﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺸﻪ. ﻭ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪﻩ

ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻨﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺪﺗﺮﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺎ دﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻫﻢ ﺣﻖ ﺑﺪﯾﺪﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻄﺎ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﻨﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ- ﻋﻤﻼ ﺷﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺭﻓﻊ ﮐﻨﻪ ﻟﺬﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﯿ‌‌ﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﻣﯿ‌‌ﮑﺮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻫﺎﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺩ

ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺏ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻧﻮ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﮐﻨﻪ.

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﻋﻤﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯿ‌‌ﺰﻧﻪ ﻭ ﻋﯿﺐ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻃﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺎﻥ ﯾﺎ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺪﻥ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﻃﻼﻕ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ.

ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﭙﺬﯾﺮ۵ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﯿﺎﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼﺭﻓﻊ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻪ ﻭﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻻ ﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﮑﻨﻪ

ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

/ 27 نظر / 363 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دعای خیر

بوالفضول چرا فرافکنی می کنی؟ من شوخی نکرده ام! بوالفضول نگاه کن! من می دانم که اوضاع اخلاقی در جامعه درهم و برهم شده است،اما باید دنبال درمان این دردها بود.راه حل جامعه شناسی کردن دیگر به درد من وامثال من نمی خورد .جامعه شناسان و سیاست مداران و اقتصاددانان اگر از همین امروز به جد روی مسئله زود ازدواج کردن جوانان کار کنند شاید تا 20 سال آینده روی نسل بعد از ما که احیانا همان فرزندان شما می شوند جواب بدهد اما من تا 20 سال دیگر موهایم رنگ دندان هایم می شوند! اصلا برای امثال من همین الان هم زود ازدواج کردن موضوع منتفی و امری مضحک است! آقایان من تا حالا فکر می کردم که این زن ها هستند که مانع چندهمسری شده اند، اما حالا می بینم که خودتان هم آنچنان راغب نیستید! بوالفضول اصلا من نه! تو حتما در اطرافت بیوه ها و مطلقه ها و امثال آن ها را دیده ای! آن ها چه؟ به عنوان یک مرد مسلمان که لااقل در اکثر نظراتت ذیل این پست و سایر پست های مدیر محترم سایت سعی در خوراندن تفکر چندهمسری به بانوان داری چرا خودت نمی پذیری! آقایان شما هم نیاز به اصلاح دارید، خود شما بزرگ ترین مانع ترویج چندهمسری هستید!

دعای خیر

دوست روشنک نامی داشتم که چند سال قبل بر اثر سانحه رانندگی دچار ضایعه نخاعی شد و خدا شاهد است که این دختر در زیبایی بی نظیر بود!قبل از این اتفاق نامزدی داشت که متاسفانه با وقوع حادثه ایشان را ترک کرد.خوب او هم دلایل خود را داشت و من نمی خواهم او را محکوم کنم، اما بوالفضول روشنک های این جامعه چه گناهی دارند؟ خدا فقط روشنک من را در معرض آزمایش الهی خود قرار نداده بود بلکه تمام اطرافیان روشنک و امثال روشنک ها در معرض آزمایش الهی هستند. تمام زنان و تمام مردانی که یک روشنک در فامیل یا محله یا همسایه را میشناسند در قبال آن ها مسئول و تحت آزمایش اند.زنان با پذیرش اینکه مردشان روشنک ها را زیر سایه اش بگیرد ومردان هم با پذیرش مسئولیت و دست برداشتن از مال اندوزی و پر کردن حساب های بانکیشان! امید است که تجدید نظری در افکار و عقایدمان کنیم، همه مان!

بوالفضول و شوخي !

شايد مرداني مانند من به اين دليل . راعب به ازدواج مجدد نيستند كه از همان ازدواج بار اولي كه كرده اند فهميده اند كه به چه بلايي مبتلا شده اند !!! [قهقهه] اكنون صبر مي كنند كه اگر عمرشان كفايت كرد و موفق شدند . همان خسارت اولي را جبران كنند تا نوبت دفعه بعدي برسد !!! [پلک]

بوالفضول و شوخي !

دعاي خير چون من با برخي از افراد خير و موسسات مرتبطه كه در امر ازدواج و امورخيريه افراد جامعه ( اعم از مردان و زنان مجرد و طلاق گرفته و زن و شوهر از دست داده و ........ و همچنين نيازمنداني كه ازدواج كرده ولي استطاعت مالي تهيه لوازم زندگي را ندارند. ) آشنايي محدودي دارم . به اندازه اي كه خداوند . بخواهد همكاري مي كنم . از آن چيزي كه گفتيد براي بعضي رخ مي دهد غافل نيستم . باشد كه خداوند به همه ما . لياقت خدمت به مردم را بدهد و از زندگي عرفي و تجملي اي كه شيطان برايمان تزئئين كرده و باعث شده كه امر ساده اي مانند ازدواج به سدي دست نايافتني تبديل شود . دوري گزينيم ! [لبخند] خداوند به صاحب اين وب و ديگراني مانند شما كه به نحوي در بازتاب دادن مشكلات اجتماع . دست دارند و براي رفع آن مي كوشند . خير عنايت فرمايد اميد است مشكل شما هم به همين زودي رفع گردد ! آمين

دعای خیر یا دعای بی خیر!

بوالفضول تو به عنوان یک مرد حاضر نیستی تن به چندهمسری بدهی.این برای من ناراحت کننده است که می بینم کسانی این جا دم از سنت رسول الله می زنند که خودشان هیچ اعتقادی ندارند به این مسئله. ضمنا نیازهایی در این دنیا وجود دارند که با همکاری ساده شما با موسسات خیریه از طریق کمک های مالی هرگز رفع نمی شوند.نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به تجربه کردن حس مادر شدن، نیازهای جنسی و.... که فقط ازدواج راهشان است، اصلا می گوییم چندهمسری دقیقا به همین علت است.وگرنه که خیلی ها بلدند به خیلی ها کمک کنند. اگر خودت به آنچه می گویی یقین نداری از زنان هم توقع پذیرش چندهمسری نداشته باش. بیم آن دارم که خود مدیر محترم سایت هم به آنچه فرموده یقین نداشته باشد و شده باشد حکایت عالم بی عمل و زنبور بی عسل! مهدی بیااااااااااااااااااااااااااااااااا.........

بوالفضول

بايد عرض شود كه . اين خيريه ها يا افراد . بك وجه كارشان كمك مالي به خانواده ها يا افراد است . ولي وجه اوليه و اصلي كارشان در حول و حوش . كمك به ازدواج افراد مي چرخد ( حال چه مجرد - تازه سال يا سن گذشته - چه طلاق گرفتگان يا بيوه شده ها و يا مردان زن از دست داده يا زن طلاق داده و حتي مرداني كه نيت ازدواج مجدد دارند و شرايط آن را نيز هم ) . شما هم در صورتي كه فكر مي كنيد نيازمند راهنمايي و يا كمك اين موسسات ايد . اعلام تا به آن حدي كه در وسع اين گروههاست در ليست مربوطه قرار گيريد. بديهي است كه اعلام اسم و مشخصات افراد به اين موسسات . به اين معنا نيست كه مثلا" هفته آينده اين اشخاص به خانه بخت خواهند رفت و زن و يا شوهر مناسب را پيدا خواهندكرد. راستش را بخواهيد من همسرم را با كمك يكي از همين خيريني كه معرف افراد واج شرايط به همديگر اند پيدا كردم ! [لبخند] اي ميل من .... smoosavinia3003@yahoo.com است بنظر من اگر هر كسي به اندازه وسع و توان خود در كمك به اين مسئله و مشكلات ديگر مردم . كمك كند . جامعه بهتري خواهيم داشت و بسياري از معضلات امروزه كه راه حل ساده اي هم دارند وجود نخواهدداشت . [لب

پرسش

سلام وقت بخیر. اگر این اتفاق برای مادر خانواده افتاده بود آیا بازهم توصیه می شد جلوی ازدواج جدید مادر و طلاق را نگیرید آیا اگر عدم تامین جنسی وعاطفی از سوی پدر برای مادر باعث ایجاد رابطه پنهانی خ انم خونه می شد بازهم جواب همین بود ؟؟؟؟

nashenas

man baraye kasi ke in javab ro darbare un marde heyvan sefat neveshte,moteasefam

بوالفضول

ناشناس وقتي با فيزيولوژي انسان ها آشنايي نداري و از ساختمان بدن يك مرد و خواستهاي خدادادي او چيزي نمي داني حيوان صفت قلمداد كردن او . توهيني بزرگ به همه مردان و نشانه حماقت و ناداني بيكران توست !!! ضمن اين كه مگر هر مردي ( كه با زني ) ازدواج مجدد مي كند به زور بوده است ؟! خير با رضايت زن دوم و حتي بعضي وقتها با اصرار و يا فسونگري اين زن است و بنابر اين اگر مي خواهي كه دشنامي دهي . بايد زنان را مورد خطاب قرار دهي كه با اين كه مي دانند كه زن دوم اند و با اين كه تحت زور و فشار كسي هم براي اين مسئله نيستند باز . دست به اين كار مي زنند و به قول شما حيوان صفتي شان گل مي كند !!! البته من نه به مرد ازوداج كرده گير مي دهم و نه به زني كه همسر دوم يك مرد مي شود توهين مي كنم واقعيت اينست كه اگر بيشتر بندگان نادان و ابله و بعضي غربزده بدبخت خداوند به واقعيت و حكمت دستورات خداوند و اجازه چند همسر داشتن يك مرد . باور مي داشتند ديگر چنين فضوليهايي در كار او نمي كردند و بنده را هم مجبور نمي نمودند كه قدري آنان را در اين وب . بنوازم !!! [قهقهه]

نواختن ابوالفضل

ابوالفضلللل چقدر زر میزنی باووو.سرمون رفت.سایت دیگه ای نیست بری سر بزنی و اظهار فضلللللل کنی.بیچاره ی ملعون چند زنه ی بدبختتتتت!!!!!!!خخخخخخخخ