ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪﺍﺩ

ﺳﻼﻡ

 

 

مساله دو ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ  ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯽ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯿ‌‌ﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻭ. ﻋﻤﺮﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻋﺸّﻕ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﻣﯿﻠﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻫﺎّﺕ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ.

 

 

ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻭﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﺑﺸﯽ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﻭﻡﺑﺸﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺖﺭﺳﯿﺪﯼ ﺍﮔﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺩﯾﺪﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯽ ﻭ. ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﯼ

 

 

ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﮐﻨﯽ

 

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻣﯿ‌‌ﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﺸﻪ ﺑﻌﺪﺍﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺸﺪﺕ  ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺗﯿﺮﻩ ﻭﺗﺎﺭ ﺑﺸﻪﭘﺲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﻭ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﯾﺰﯼ

 

ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺍﻭﻧﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

 

ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮﻡ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﺸﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿ‌‌ﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ 

ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘ‌‌ﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﺫﯾﺖ ﺑﺸﯽ ﻟﺬﺍ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

/ 5 نظر / 198 بازدید
حامد

بر ویرانه کسی قصر سعادت خودت را بنا نکن - عجولی اون مرد در ازدواج و غرور تو ربطی به او زند نداره که باید قربانی عشق شما بشه . تقدیری وجود نداشت ولی خود تو یا اون چنین تقدیری برای خودتون ساختین . کسانی هستند که می توانی دوست داشتن رو در آینده در آنها ببینی - کسی که حاضر زنشو بری عشقش طلاق بده و براحتی تعهداتشو زیر پا میگذاره بعدا تورو بخاطر کس دیگه زیر پا له میکنه . شرافتی ندیدم !

یک دختر

هیچ چیز پایدار نخواهد بود حتی عشق این را از کسی که خودش سالها عاشق بوده قبول کن

بوالفضول

به هر صورت بايد فكري اساسي و اصولي و پايه اي براي زناني كه به هر نحوي . شوهر ندارند ولي آن را مي خواهند كرد !!! و خيلي ازين شعارهاي آبكي صد من يك غاز كه همه هم دعوت به صبر تا آن دنياست [قهقهه] نمي تواند حلال مشكلي باشد كه اينان در همين دنيا با آن دست به گريبانند !!! بنظر ميرسد كه اگر همه مردم تابع شرع و دستورات آن بودند . مشكلات بشر و بخصوص نسوان به حد زيادي كاهش مي يافت !!! [لبخند]

لیلا

چرا باید یک زن دیگه تاوان غرور و خودخواهی و لجبازی تو رو بده؟ اون چه گناهی کرده که مثل کفتار به آشیانه ش حمله کردی؟

مریم

عشق تاوانی دارد...منم درگیر همین شرایط هستم... موقعیت خیلی خوبی دارم حتی برای ازدواج اما مشکل من دلم هست که نمیتونه هر کسی رو قبول کنه...الان نه ماهه با کسی ارتباط دارم که هفت ساله میشناسمش و سیزده سال ازم بزرگتره(37سالمه). بی نهایت دوستش دارم و پای همه چیز هم هستم چون هر دو سرشناسیم. گاهیی دچار تردید میشم اما منم حق ازدواج با کسی رو که دوست دارم، دارا بوده و او هم میتواند شرعا چهار همسر داشته باشد. نمیدونم چی میشه اما بهر حال من قصد ازدواج با دیگری را نخواهم داشت...