ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻢ

سلام

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺵ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺑﺸﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻭﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻻﺯﻣﻪ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻥ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺁ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻼﯾﻖ ﻭ ﺳﻼﯾﻖ ﻭﺻﻔﺎﺕﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻓﻊ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﻭﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯿﺶ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ

ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﺮﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﭘﺲ. ﻻﺯﻣﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

/ 36 نظر / 172 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دعای خیر

بوالفضول حق داری! حالا که فکر می کنم می بینم مرد به معنای واقعی کلمه در این زمانه به تعداد انگشتان دست پیدا می شود! بقیه هم اگر در اندیشه اجرای قانون اسلام هستند در خفا این کار را می کنند چون بزدل هستند، چون اقتدار ندارند، چون عدالت که مهم ترین شرط چندهمسری هست را ندارند. پیامبر هم وقتی تجدید فراش می کردند در خفا این کار را نمی کردند که اگر این بود حالا ما در کتب، زنان پیامبر را نمی خواندیم!البته که نه مردان ما محمدی اند نه زنان ما فاطمه ای! شما اگر سیره پیامبر را الگوی راحتان کرده اید که والله پیامبر هم أهل مخفی کاری نبوده اند. بوالفضول زشت باشد یا زیبا مهم نیست، مهم این است که افکار زیبا داشته باشد! خدا به همسرت صبر بدهد[نیشخند][نیشخند]

بوالفضول

دعاي خير سخنان شما از كمي سواد ديني تان است مگر نمي دانيد كه آن دو زن چه به سر پيامبر در زندگي زناشويي اش آوردند چند چشمه از كارشان را مي گويم تا بدانيد كه رسول خدا از آنان چه مي كشيد. رسول خدا . عائشه را به خواستگاري زني فرستاد. او برگشت و گفت . مورد پسند نبود. رسول خدا به او گفت . بله تو كه راست ميگويي ولي زيبايي گيسوانش نزديك بود تو را ديوانه كند !!! [خنده] همين زن . دائما" به رسول خدا نق مي زد كه چرا دائما" از آن زن پير ياد مي كني و آرزوي او را داري ( منظورش از زن پير - حضرت خديجه عليهاسلام بود ) كه ايشان را به شدت ناراحت كرد و به او توپيدند كه حضرت خديجه . چنين چنان بود ! [چشمک] همين زن . شبها رسول خدا را تعقيب مي كرد كه بداند كجا مي رود و حتي وقتي كه ايشان به ملاقات اهل قبور در بقيع مي رفت نيز . ايشان را مي پائيد !!! [ناراحت] از مخالفتهاي دائمي او با رسول خدا و علي مرتضي و خاندان گرامش و منع به خاك سپاري حسن مجتبي در كنار قبر رسول خدا و ........... كه ديگر چيزي نمي گويم !!! اين بود گوشه اي از برخورد آن جماعت نسوانيه با سرور و اسوه متقين و پيشواي مومنين و رهبر عادلين جهان !!!

بوالفضول

ضمنا" نداشتن اقتدار دليل باطل بودن فرد يا راهي نيست زيرا به گواهي قرآن . تمام پيامبران الهي نه اقتداري داشتند و نه ....... !!! و تمام مخالفين آنان صاحب دم و دستگاه اقتدار و زور و ......... بودند !!! همچنين اين را بدانيد كه به تقيه در كارها عمل كردن از زيركي انسان با خرد و دستور خداوندي است همان دستوراتي كه اغلب مردم آنها را با توجيهات بيخردانه ردمي كنند. كه از جمله اين بيخردان . قبول نكردن دستور ازدواج مجدد مردان توسط بيشتر زنان است !!! [زبان] حال آن كه همي دسته از زنان از فسق و فجوري كه جهاني شده و ريشه همه خانواده ها را زده است كوچكترين ايرادي نمي گيرند !!! [چشمک]

دعای خیر

جناب بوالفضول ما کافر و شما مسلمان ما کم سواد و شما شکافنده علوم دینی بنده با همین سواد ناچیزم یک چیزی می گویم.به هر حال ما شاگردیم و در محضر شیخ بوالفضول درس پس می دهیم! در تعدد زوجات سنت نبی اکرم و ائمه این بوده که ایشان در نکاح دائم تقیه نداشته اند بلکه در نکاح موقت این کار را می کردند. همه هم می دانیم که بعد از قرآن کریم، سنت دومین دلیل از ادله اربعه استنباط احکام اسلامی است که عبارتست از قول، فعل و تقریر معصوم ( ع ) در امور دینی.نقل و حکایت سنت را هم روایت، حدیث و خبر می گوییم که جناب شیخ از بنده بهتر می دانید. روایتی هم درباره تقیه در نکاح مجدد پیامبر وجود دارد که عبدالله بن عطا از امام محمد باقر ( ع ) درباره آیه شریفه و اذا اسرالنبي(آیه 3 سوره تحریم )پرسیدند.....

دعای خیر

امام محمد باقر جواب دادند:پیامبر با حره ازدواج موقت کرد، برخی از زنان رسول الله از ازدواج ایشان مطلع شدند و به پیامبر نسبت زنا دادند، پیامبر در جوابشان فرمود این کار بر من حلال است.این یک ازدواج موقت بوده و در نتیجه آن را مخفی کرده ام.لذا باید نکاح موقت را مخفی نگاه داشت برخلاف نکاح دائم ولی برخی از زنان بر آن اطلاع پیدا کردند. این یک روایت بود که کاملا نشان می داد شخص رسول الله تقیه را شیوه هر نکاح نمی دانستند. حتی به قول خودتان همسرش را برای خواستگاری کردن روانه می کرده اند.حالا عایشه خانم چنین و چنان کرده به پیامبر ربطی ندارد و به عمل ایشان خدشه ای وارد نمی کند.

دعای خیر

جناب بوالفضول از شما بعید است! معنای اقتدار چیست؟ آیا اقتدار یک مرد به سازو برگ جنگی اوست؟ آیا اقتدار یک مرد به میزان زر و سیم اوست؟ شاید مردان زن نمای امروزی معنای اقتدار را عوض نموده اند که جناب شیخ اقتدار مردان خدا را آنهم با استناد غلط به قرآن زیر سوال برده آید! ! اقتدار یک مرد یعنی قدرت او در گفتار، کردار و سیاست هایش برای پیشبرد اهداف او و نه سیم و زر و تاج و تخت و ملک و حشم... شما مردانی که ندای من مردم من مردمتان در خانه پدری گوش مادر و خواهرتان و در کسوت شوهری گوش همسر یا همسرانتان را کر نموده...اقتدار یعنی این! حالا اگر اقتدار هم ندارید ، بنده نگفتم که راه پیامبر باطل است.این بی عرضیگی شما مردان هست! وگرنه که راه پیامبر خدا همان شیوه قرآن است و شیوه قرآن راه تمام مسلمین!

دعای خیر

ضمنا اضافه کنم که فلسفه ازدواج های پیامبر را همه می دانیم. اما ازدواج موقت ایشان هم از سر همین مصالح اجتماعی بوده و کسی حق توهین به ساحت پاک پیامبر را به این علت ندارد! مصلحت آنهم د این بوده که ایشان می خواستند به امت بفهمانند که سنت متعه باید بین مسلمین باقی بماند و حتی تشویق شود.چون بدین وسیله زنا در جامعه کاهش می یابد.و آنقدر درباره صواب متعه حدیث داریم که حالا جای بیان آن این جا نیست.امیدوارم مدیر محترم سایت به این مورد بپردازند. سنت متعه باید در جامعه امروز هم زنده شود بوی گند زنا و زناکاری همه جا را برداشته است به همین خاطر پیامبر این کار را می کرد تا مردها از ایشان یاد بگیرند! بوالفضول حالا همش ازدواج مجدد را به تعویق بینداز!

دعای خیر

پیامبر می فرمایند: هر کس یک بار در زندگی خود متعه کند درجه اش مانند حسن مجتبی و هر کس دو بار متعه کند درجه اش مانند سیدالشهداء و هر کس سه بار متعه کند درجه اش مانند علی مرتضی و هر کس چهار بار متعه کند درجه اش همانند درجه من است. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه

بوالفضول

دعاي خير افتخار اين را نداشته ام كه يك روحاني و يا به قول شما يك شيخ باشم. از ائمه عليهم السلام روايت شده است كه : جدل را ترك كنيد. زيرا وقتي دونفر بر كلمه اي به نظر يكسان نمي رسند و يا اين كه يكي و يا هر دوي آنان . سخن حق را قبول نمي كنند و به حاشيه پردازي روي مي آورند. ديگر حق كنار رفته و جدل و گرايش به باطل جاي آن را مي گيرد. ضمن آن كه به نحوي اصل ماجراي بوجودآمدن نيت صاحب محترم اين وب را كه در موضوع نياز به ازدواج مجدد و اثبات آن به خلق منكوس و غرب باور اجتماع خودمان بخصوص جمع زنان كه در موضوع ارتباطات بي حذ و حصر و فساد و فحشاء جنس مخالف در جهان و كشور ايران ساكت اند و نهي از منكر نمي كنند ولي در مورد ازدواج دوباره و شرعي يك مرد و زن كه شايد يك در هزار هم نباشد مجدانه وارد صحنه مي شوند و نهي از معروف مي نمايند را زيرسوال ببرد و اصل ماجرا را مخفي و تحت الشعاع قراردهد ! بنابر اين اجازه بدهيد كه شما نظر خود و من هم نظر خودم را داشته باشم و بحثي را كه به توافق نمي رسيم تمام كنيم . ضمنا" اگر مطلب و پيام ديگري بود كه نياز مي دانستيد كه با من در نظر بگذاريد مي توانيد آن را به اي ميل من بفرست

سروش

لطفا خانم ها بخونن : من حسام هستم اهل تهرانم خودم منزل شخصی دارم بدنبال خانمی پاک و متعهد برای صیغه شدن با تمام شرایط مناسب می باشم فقط خواهشا خانمی اس یا تماس دهد که هدفش دوستی یا تیغیدن نباشد کسی رو می خوام که سروسامونم بده و واقعا اهل زندگی باشه اگر هم اهل شهرستان باشه یا دانشجو به تهران میتونه بیاد هم من همه شرایطو براش فراهم می کنم اگر خطم خاموش بود یعنی شخص مورد نظرمو پیدا کردم دیگه اس ندید لطفا .ممنون این شماره منه : 8132 637 0922 سپاسگذارم.