خیلی راحت بهم گفت که زن و بچه داره

ﺳﻼﻡ

ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺍ ﺟﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﭘﺲ'ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﻪ

ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿ‌‌ﮕﯽ ﻧﻤﯿ‌‌ﺪﻭﻧﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯽ ﮔﻢ

ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﮐﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﻨﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯼ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﯾﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺏ ﺑﻤﻮﻧﯽ

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺮﺍ ﻣﻪ ﭼﻮﻥ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻬﻮﺕ ﺩﺭﺵ ﻫﺴﺖ ﺍﮔﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﺭﯾﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﻮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻩ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺮﻓﺶ ﺭﻭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ 

ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ ﻭ ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﯽ ﺁﻣﯿﺰﺵ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﺁﻣﺮﺯﺵ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻮﺱ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﭘﺲ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺯﺵ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺸﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻓﺪﺍﯼ ﻫﻮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺻﺮﺍﺭﺵ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺪﯼ ﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ بسوزه ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺣﺮﻭﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣﻼﻝ ﺑﺮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﺑﺸﯽ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻭﺣﺘﯽ ﺍﯾﺸﻮﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯾﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯿ‌‌ﮑﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﻃﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﺵ ﺟﺪﺍ ﺑﺸﯽ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽ ﺷﯽ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﯿ‌‌ﺨﻮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺭﺩ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ. ﺧﺼﻮﺻیاﺗﺸﻮﻥ۰ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﯼ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺩﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻃﺮﻓﺖ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯽ ﻭﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﻮﺳﺮﺍﻥ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ

/ 6 نظر / 86 بازدید
سارا هستم

سلام یکی از خواننده های شما به خاطر لایک و کامنتم اومده وبلاگم و توهین کرده هم خصوصی هم عمومی. سعی کردم محترمانه پاسخ بدم ولی.. ایشون به طور خصوصی باز هم توهین کردند. خواهش می کنم تو وبلاگتون درج کنید که به دیگران توهین نکنند. واقعا زننده است این رفتار. شاد باشید. یاعلی

عزیزم اگه می خوای این بلا سر خودت نیاد ترک کن این آقا رو...ببین تو چت پر از مردای متاهل...یه جور قربون صدقت می رن که خوابشم ندیده باشی...یه بنده خدایی بود به من گفت اگه ترکم کنی آتیش می زنم خودمو...بچه هم داشت...منم اینقدر مهربون بود وابستش شدم...اما به کمک خدا ولش کردم..از این ماجرا7سال میگزره...من ازدواج کردم و خوشبختم...و این هول و هراسو ندارم که یهو سرم بیاد...چون وقتی مجرد و تنها بودم پا رو دلم گزاشتم....خیلی برام سخت بود..و رهاش کردم.البته یه خوابیم دیدم...که بهم گفتن اگه این یارو رو ول نکنی تاثیر بدی رو بچه هات می زاره.و نسلت خراب میشه..

اقای تهرانی اون دختر 22 ساله که تو این پست ازش صحبت شده خوده منم . اگه ممکنه این پست رو حذف کنید درسته کسی منو نمیشناسه اما من راضی نیستم .

saber

سلام . لطفا اگه در توانتون هست کمکم کنید ( مورد برای ازدواج موقت ) . واقعا ثواب زیادی داره . 28 ساله هستم و مهندس عمران . ممنونم 0.9.1.2.7.7.6.2.8.2.5

مریم

سلام عزیزم. عجیبه که این موضوع اینقدر رواج پیدا کرده. من خودم تا قبل ازینکه این رابطه رو تجربه کنم. حتی از ذهنمم نمیگذشت همچین کاری بکنم. همه چیز جوری پیش رفت که من فکر میکردم خوشبخت ترین دختر دنیام که یه مرد متاهل هم دوستم داره هم پشتمه. چندین بار مثل شما خواستم جدا شم که التماس کرد. ما دخترا قربانی احساسی بودنمون هستیم. هیچ پسری نمیتونه درک کنه اگه ما همچین کاری کردیم توش هوس نبوده. اما آخر سر این ماییم که نابود میشیم. اون مرد التماست میکنه چون بهت نیاز داره. اما اگه تو نباشی دیر یا زود میره سمت کسی دیگه. مردها خودخواهن و حتی فکر آینده ما رو هم نمیکنن. اگه واقعا دوستت داره چرا نگران آینده تو نیست و فقط خودش و نیازش براش مهمه؟ ترکش کن. نذار دیر بشه. من بعد از سه سال به این نتیجه رسیدم. عمر و جوونیم گذشت و همه دوستام ازدواج کردن. پسر خوب هم زیاده. کاش یه روز همه دخترا به این نتیجه برسند و هیچ دختری با مرد متاهل دوست نشه. تا شوهر خودشم در آینده نتونه بهش خیانت کنه

شکوفه گل

عزیزم هر چهزودتر ترکش کن تو که سنی نداری مردایی که به زنشون خیانت میکنند فردا اگه با تو هم ازدواج کردنند به تو هم خیانت مکنند اقای مشاولللل مثل اینکه تو میخواهی ازدواج بنهانی رو باب کنی به نظر تو یدختر 22ساله که میتونه ازدواج موفقی داشته باشه وبدون شک موفق هم بشه ومیتونه زن اول بشه شما به سمت ازدواج دوم واونم بنهانی هدایتش میکنی خدا تورو نبخشه.