کاش مردم ما حلال خدا رو حروم نمی کردن

سلام 

ﺍﺯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺽ ﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻮﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ 

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﻭﻗﺼﺪ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻧﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﺻﻞ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺷﻤﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻮﻥ ﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ﻭﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺘﻪﺍﯼ ﭼﻨﺪﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺨﺘ‌‌ﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ 

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻭﺷﺎﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ  ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﺍﯾﻨ‌‌ﺼﻮﺭﺕ ﺍ ﮔﺮ ﺭﻧﺞ ﻣﯿ‌‌ﮑﺸﯽ ﻻﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻟﺶ ﻟﺬﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ ، ﻣﻨﺘﻬﺎﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺘﯽ ﻭﮐﻢ ﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ. ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻻﺯﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺪﻡ ﻫﻢ ﺑﺎّﯾﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺸﯽ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ

ﺍﮔﺮﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻎ ﻓﻌﻠﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻗﺎﺑﻝ ﻗﺒﻮﻟﻪ

 ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﯽ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻟﺶ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﺬﺭﻭﻧﻪ

ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯿ‌‌ﺘﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ رفعش ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﯽ ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻣﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺕ ﺩﺍﯾﻢ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺕ ﺭﻭﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﯼ

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﻓﺯﺍﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿ‌‌ﮑﻨﻪ

ﻣﻄﻠﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻻﺯﻣﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺸﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یک ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﯽ ﻭﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯿ‌‌ﮑﺎﺭﯼ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎد

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻗﺪﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻭﻝ ﻫﻤﺴﺮﺕ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻪ ﯾﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻠﺪﻩ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻣﻪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﮕﯿﺮﯼ 

/ 13 نظر / 98 بازدید
نمایش نظرات قبلی

تو نمیتونستی با مرد مجرد ازدواج کنی.انشاا..اه زن اول اقا دامنتو بگیره و خیر دنیا و اخرت نبینی

یه دختره

بجای اه و ناله دو تا کلمه حرف حساب بزن که قانع بشه خدارو چه دیدی یه وقت فردای روزگار بیوه بشی و مردمتاهلی بخواد تو رو اغفال کنه اونوقته که نظرت عوض میشه

خواهر عزیزم کاملا می تونم درک کنم فشار روحی و جنسی رو که تحمل کردین تا تن به این کار بدین.اما می خوام یه چیزی بگم.مقصر اصلی این فشار که تحمل کردین اطرافیانتون و حتی خودتون هستین.گلم تو فامیل ما یه زن 50ساله شوهر مرده هست..که خیلی عزیزمونه... ما اینقدر سپردیم به آشناهامون باور کنید...بدون اغراق از دختر 20ساله بیشتر خواستگار دارن. خواستگاراشم فک نکنی پیر پاطالن؟..گل قشنگم نازم خودتو نباز..دست کم نگیر...توکل کن به خدا...و از اطرافیانت بخواه بسپرن...مطمین باش همسر دست اول هم گیرت میاد..باور کن خیلیا تودورو بر اگه بر فرض46 پسرشون زنش مرده باشه و یا جدا شده باشه جرات نمی کنن بیان جلو از خانوادت خواستگاری کنن...تو باید آگاهشون کنی.دست خدا به همراهت

بوالفضول

الله خانم عزيز بايد قبول كنيد كه شوهر شما از خيلي از مردان ديگر كه به انجام روابط نامشروع مخفي مي پردازند بهتر است چون به قول خودتان . رابطه اي مشروع ( يعني زن دوم ) دارد اگر مخفيانه با ده ها زن و بيشتر .... زنان ديگر رابطه نامشروع و مخفي مي داشت و فقط به شما چيزي نمي گفت . راضي بوديد ؟! اين ناراحتي كه مورد آشكار و قانوني است بهتر بود يا آن رضايت نادانسته شما و ارتباط ايشان به تعداد زيادي زن ؟!!! بنظرم اكنون بهتر است فكري معقول و قابل انجام و به صلاح بكنيد و نه درخواست طلاق كه جاده اي نامعلوم و پر مشكلات است مثلا" چشم پوشي از ازدواج دوم ايشان و كنار آمدن با اين موضوع كه ممكن است شوهرتان را به نحو زيادي به سمت خود بكشيد و از جنجال بيشتر در زندگي تان . جلوگيري شود ! [لبخند]

عبدالله مومن

خانم الهه با لعنت و نفرين كه كاري درست نمي شود كه اگر اين گونه بود الان همه خاله زنكهاي مملكت ما . پيروز ميدان و شوهرانشان هم همگي نفله شده بودند ! بهتر است با ازدواج مجدد شوهرتان كنار بيائيد و سعي كنيد كه از همين زندگي كنوني خود . محافظت نمائيد اين براي شما و فرزندانتان بهتر است تا اين كه سعي كنيد با طلاق . خود را دچار مشكلات بيشتري نمائيد !

بی نام

خاک بر سر بی غیرتت کنن که خشت خونت و روی خرابه های یه خونه ی دیگه بنا کردی. اگه بیوه بودی یه حرفی ولی گفتی که دختری خدا از تو و امثال تو نگذره که نمی دونی ما چه شبایی و که با گریه و غصه به صبح رسوندیم. الهی که توی همین انزوا و تنهایی و بمونی کثااااااافت

فضي

با سلام شما ميتونيد بدون حضور در دادگاه يا اذن پدر ازدواجتون رو ثبت كنيد البته به شرط اينكه اين آقا راضي به ثبت باشه شما قبلش بايد بريد يك عقد نامه شرعي در يك دفتر خانه تنظيم كنيد با عكس شما و آقا بعد از يكماه بريد پزشك قانئني و گواهي عدم بكارت بگيريد بعد بريد دفترخانه ازدواج و اين مدارك رو بديد و ازدواجتون رو ثبت كنيد البته با دادن يك تعهد به دفترخانه كه اين كار با رضايت شما بوده ضمناً حتماً نياز به عقد نامه شرعي داريد چونكه بعداً اگر پدرتون از شما شكايت كنه شما بايد ثابت كنيد كه شرعي ازاله بكارت شديد والا ميشه رابطه نامشروع و جرمه بابت مرجع هم آقاي مكارم شيرازي فتوا دارند كه دختر باكره رشيده از سن سي سال به بالا در ازدواج مستقل هست و نياز به اذن ندارد كه با اين مسئله ميتونيد عقد شرعي موقتتتون رو توجيه كنيد موفق باشيد

نغمه

این ازدواج درست نیس وقتی همسراول اون اقا بی خبره شما تنهایی درست نیاز داری درست ولی بهتره ب همسراول اون اقا بگید شاید قبول کنه زن دوم باشید اگرنم نکنه طلاق خیلی بهتر از بی خبریو احمق بودن

nm

اشتباه خانومای محترم در اینجاس که همسر دوم رو عامل بدبختی می بینن در حالیکه این فقط دیدگاه شماست که اون هم حاصل سالها سیاه نمایی و بد جلوه دادن این امر الهی است. مردای متمکن اگر زن دوم بگیرن و این امر عادی بشه دیگه این هم زن بدکاره که شوهرای شما رو از راه بدر می کنن همه جا موج نمیزنه. شوهر اگه زن دوم بگیره بهتره یا هر روز با یه زن بدکاره و احیانا آلوده به امراض مختلف باشه؟

دریا

زن ارزش واحترام میخواد زن لطیف وشکننده هست چطور میتونه چنین ازار روحی ورولنی رو تحمل کنه واقعا فور میکنید یه زن ربات وحیوون که اینطور راجع به اون حرف میزنید